Thông báo thay đổi nhân sự - Ông Nguyễn Viết Chất kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty