CBTT về bản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Viết Chất là người nội bộ của Công ty