Quan hệ cổ đông

Báo cáo quản trị Công ty năm 2023

Báo cáo quản trị Công ty năm 2023

Báo cáo quản trị (6 tháng đầu năm 2023)

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

Giải trình báo cáo tài chính bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ từ 03 năm liên tiếp trở lên

Giải trình báo cáo tài chính bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ từ 03 năm liên tiếp trở lên

CBTT tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

CBTT tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Báo cáo thường niên 2022

Báo cáo thường niên 2022

123456