Quan hệ cổ đông

CBTT về việc tách nhà máy thủy điện Nậm Mu 2 ra khỏi Công ty cổ phần thủy điện SODIC Điện Biên để thành lập công ty TNHH

CBTT về việc tách nhà máy thủy điện Nậm Mu 2 ra khỏi Công ty cổ phần thủy điện SODIC Điện Biên để thành lập công ty TNHH

CBTT về việc thay đổi nhân sự

CBTT về việc thay đổi nhân sự

CBTT về bản cung cấp thông tin của người nội bộ

CBTT về bản cung cấp thông tin của người nội bộ

CBTT v/v Tái bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty

CBTT v/v Tái bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty

Thông báo giao dịch chứng khoán cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Sông Đà

Thông báo giao dịch chứng khoán cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Sông Đà

CBTT v/v Tạm ngừng hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Sông Đà - Xí nghiệp Sông Đà - SODIC 01

CBTT v/v Tạm ngừng hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Sông Đà - Xí nghiệp Sông Đà - SODIC 01

123456