Quan hệ cổ đông

CBTT vv Chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty CP ĐT&TM; Sông Đà - XN Sông Đà SODIC số 02

CBTT vv Chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty CP ĐT&TM; Sông Đà - XN Sông Đà SODIC số 02

CBTT- VV thay đổi tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Sông Đà

CBTT- VV thay đổi tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Sông Đà

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

CBTT vv góp vốn vào công ty con, công ty liên doanh liên kết

CBTT vv góp vốn vào công ty con, công ty liên doanh liên kết

123456