Quan hệ cổ đông

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 - Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Sông Đà

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 - Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Sông Đà

Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Báo cáo thường niên năm 2023

Báo cáo thường niên năm 2023

Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán

Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán

Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong báo cáo tài chính riêng năm 2023

Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong báo cáo tài chính riêng năm 2023

123456