Quan hệ cổ đông

CBTT về họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

CBTT về họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Báo cáo tình hình quản trị Công ty (6 tháng đầu năm 2021)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty (6 tháng đầu năm 2021)

CBTT về tỷ lệ sở hữu phần vốn góp của Cty CPĐT&TM; Sông Đà tại Cty TNHH Sông Đà 7.09

CBTT về tỷ lệ sở hữu phần vốn góp của Cty CPĐT&TM; Sông Đà tại Cty TNHH Sông Đà 7.09

Thông báo thay đổi nhân sự - Ông Nguyễn Viết Chất kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty

Thông báo thay đổi nhân sự - Ông Nguyễn Viết Chất kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty

CBTT về bản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Viết Chất là người nội bộ của Công ty

CBTT về bản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Viết Chất là người nội bộ của Công ty

CBTT về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty

CBTT về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty

123456