Quan hệ cổ đông

CBTT về bản cung cấp thông tin của người nội bộ - PTGĐ Nguyễn Khắc Sơn

CBTT về bản cung cấp thông tin của người nội bộ - PTGĐ Nguyễn Khắc Sơn

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn (thời điểm 6 tháng đầu năm 2020)

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn (thời điểm 6 tháng đầu năm 2020)

Thông báo thay đổi nhân sự - Tái bổ nhiệm chức vụ Phó TGĐ Công ty đối với ông Nguyễn Khắc Sơn

Thông báo thay đổi nhân sự - Tái bổ nhiệm chức vụ Phó TGĐ Công ty đối với ông Nguyễn Khắc Sơn

CBTT vv tái bổ nhiệm chức vụ PTGĐ Công ty đối với ông Nguyễn Khắc Sơn

CBTT vv tái bổ nhiệm chức vụ PTGĐ Công ty đối với ông Nguyễn Khắc Sơn

CBTT - Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ

CBTT - Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ

Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

123456