Quan hệ cổ đông

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà

Thông báo mời tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

Thông báo mời tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

CBTT- về đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát

CBTT- về đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

123456