Quan hệ cổ đông

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

CBTT v/v Miễn nhiệm người nội bộ đối với bà Nguyễn Thị Sen

CBTT v/v Miễn nhiệm người nội bộ đối với bà Nguyễn Thị Sen

CBTT về việc tách nhà máy thủy điện Nậm Mu 2 ra khỏi Công ty cổ phần thủy điện SODIC Điện Biên để thành lập công ty TNHH

CBTT về việc tách nhà máy thủy điện Nậm Mu 2 ra khỏi Công ty cổ phần thủy điện SODIC Điện Biên để thành lập công ty TNHH

CBTT về việc thay đổi nhân sự

CBTT về việc thay đổi nhân sự

CBTT về bản cung cấp thông tin của người nội bộ

CBTT về bản cung cấp thông tin của người nội bộ

CBTT v/v Tái bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty

CBTT v/v Tái bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty

123456