Công trình thủy lợi

Công trình Hồ chứa nước Sông Sào

Thông tin dự án:
- Chủ đầu tư: Ban QLDA Công ty TNHH Thủy lợi Phủ Quỳ;
- Địa điểm xây dựng: Phường Hòa Hiếu, Thị Xã Thái Hòa, Tỉnh Nghệ An;
- Tổng giá trị gói thầu: 66,7 tỷ VNĐ;
- Tiến độ thi công: 21 tháng.
SODIC.,JSC tham gia:
- Thi công gói thầu số 10 - Tuynen dẫn nước 

Các bài viết liên quan