Báo cáo tài chính

CBTT về thay đổi nội dung thông tin đã công bố về kết quả điều chỉnh hồi tố Báo cáo tài chính hợp nhất 2018

CBTT về thay đổi nội dung thông tin đã công bố về kết quả điều chỉnh hồi tố Báo cáo tài chính hợp nhất 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc 31/12/2019 đã đính chính

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc 31/12/2019 đã đính chính

Đính chính số liệu BCTC hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

Đính chính số liệu BCTC hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

CBTT về thay đổi nội dung đã công bố về kết quả điều chỉnh hồi tố BCTC hợp nhất 2018

CBTT về thay đổi nội dung đã công bố về kết quả điều chỉnh hồi tố BCTC hợp nhất 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc 31/12/2019

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc 31/12/2019

CBTT về kết quả hồi tố Báo cáo tài chính riêng năm 2018

CBTT về kết quả hồi tố Báo cáo tài chính riêng năm 2018

1234