Báo cáo tài chính

Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán

Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán

Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong báo cáo tài chính riêng năm 2023

Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong báo cáo tài chính riêng năm 2023

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2023

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2023

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023

Giải trình báo cáo tài chính bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ từ 03 năm liên tiếp trở lên

Giải trình báo cáo tài chính bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ từ 03 năm liên tiếp trở lên

Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán

Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán

123456