Báo cáo tài chính

Bổ sung Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016

Bổ sung Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016

SODIC bổ sung BCTC công ty mẹ năm 2016

SODIC bổ sung BCTC công ty mẹ năm 2016

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà

Báo cáo tài chính 2016 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà

Báo cáo tài chính 2016 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà

Thông báo về việc gia hạn nộp báo cáo kiểm toán thường niên năm 2016

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà xin thông báo về việc gia hạn nộp báo cáo kiểm toán thường niên năm 2016.

Báo cáo tài chính hợp nhất 2015 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà

Báo cáo tài chính hợp nhất 2015 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà

 1234