Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

Thông báo vv xin gia hạn thời gian nộp BCTC

Xin gia hạn nộp Báo cáo tài chính năm 2017

 1234