Đại hội đồng cổ đông

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà

CBTT - Về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

CBTT - Về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

Nghị quyết Phê duyệt kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Nghị quyết Phê duyệt kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018

1234