Đại hội đồng cổ đông

Báo cáo quản trị Công ty năm 2023

Báo cáo quản trị Công ty năm 2023

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

CBTT tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

CBTT tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

Báo cáo tình hình quản trị năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị năm 2022

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 - Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Sông Đà

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 - Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Sông Đà

123456