Đại hội đồng cổ đông

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

CBTT - Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ

CBTT - Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ

Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ

Biên bản hop, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020- Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020- Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà

123456