Đại hội đồng cổ đông

CBTT về họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

CBTT về họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

CBTT về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty

CBTT về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty

CBTT vv bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

CBTT vv bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

CBTT về đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Lương Mạnh Hùng

CBTT về đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Lương Mạnh Hùng

Tờ trình thông qua toàn văn điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty đại chúng ban hành kèm theo thông tư 116/2020/TT-BTC

Tờ trình thông qua toàn văn điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty đại chúng ban hành kèm theo thông tư 116/2020/TT-BTC

Tờ trình Điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022, miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Lương Mạnh Hùng

Tờ trình Điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022, miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Lương Mạnh Hùng

123456