Thông tin cổ đông

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2014

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2014

Thông báo mời tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

Thông báo mời tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

Chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký tập trung và đăng ký giao dịch UPCOM

Chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký tập trung và đăng ký giao dịch UPCOM

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

Thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

123