Thông tin cổ đông

Báo cáo quản trị (6 tháng đầu năm 2023)

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn (thời điểm 6 tháng cuối năm 2021)

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn (thời điểm 6 tháng cuối năm 2021)

CBTT ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021

CBTT ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn (thời điểm 6 tháng đầu năm 2021)

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn (thời điểm 6 tháng đầu năm 2021)

CBTT báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty - Ông Đoàn Triệu Việt

CBTT báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty

CBTT thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty - Ông Đoàn Triệu Việt

CBTT thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty - Ông Đoàn Triệu Việt

123456