Quan hệ cổ đông

CBTT vv bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

CBTT vv bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

CBTT về đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Lương Mạnh Hùng

CBTT về đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Lương Mạnh Hùng

Tờ trình thông qua toàn văn điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty đại chúng ban hành kèm theo thông tư 116/2020/TT-BTC

Tờ trình thông qua toàn văn điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty đại chúng ban hành kèm theo thông tư 116/2020/TT-BTC

Tờ trình Điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022, miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Lương Mạnh Hùng

Tờ trình Điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022, miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Lương Mạnh Hùng

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn (thời điểm 6 tháng đầu năm 2021)

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn (thời điểm 6 tháng đầu năm 2021)

CBTT về việc Hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

CBTT về việc Hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

 1234567