Quan hệ cổ đông

CBTT vv thoái vốn góp của Công ty tại Công ty cơ điện Sông Đà SODIC

CBTT vv thoái vốn góp của Công ty tại Công ty cơ điện Sông Đà SODIC

CBTT vv tạm ngừng hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Sông Đà - Xí nghiệp Sông Đà - SODIC số 01

CBTT vv tạm ngừng hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Sông Đà - Xí nghiệp Sông Đà - SODIC số 01

Ban hành Quy chế CBTT của Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Sông Đà

Ban hành Quy chế CBTT của Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Sông Đà

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng - Ông Phan Đình Toại

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng - Ông Phan Đình Toại

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng - Ông Nguyễn Khắc Sơn

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng - Ông Nguyễn Khắc Sơn

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Ông Nguyễn Văn Tuấn

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Ông Nguyễn Văn Tuấn

  23456789101112