Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

CBTT danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

CBTT danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

CBTT vv thoái vốn góp của Công ty tại Công ty cơ điện Sông Đà SODIC

CBTT vv thoái vốn góp của Công ty tại Công ty cơ điện Sông Đà SODIC

CBTT vv tạm ngừng hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Sông Đà - Xí nghiệp Sông Đà - SODIC số 01

CBTT vv tạm ngừng hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Sông Đà - Xí nghiệp Sông Đà - SODIC số 01

Ban hành Quy chế CBTT của Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Sông Đà

Ban hành Quy chế CBTT của Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Sông Đà

 1234567891011