Tờ trình thông qua toàn văn điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty đại chúng ban hành kèm theo thông tư 116/2020/TT-BTC