Tờ trình Điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022, miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Lương Mạnh Hùng