Quan hệ cổ đông

Thông báo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà về việc chi trả cổ tức năm 2012

Thông báo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà về việc chi trả cổ tức năm 2012

Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà về việc chi trả cổ tức năm 2012

Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà về việc chi trả cổ tức năm 2012

Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty về việc triển khai thực hiện việc trả cổ tức bằng cổ phiếu, tăng vốn điều lệ của Công ty

Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty về việc triển khai thực hiện việc trả cổ tức bằng cổ phiếu, tăng vốn điều lệ của Công ty

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2014