CBTT vv bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021