CBTT về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty