CBTT về đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Lương Mạnh Hùng